Gebruiksvoorwaarden.

De website https://v2construct.be/ (hierna: de “Website”) wordt u ter beschikking gesteld door V² Construct BV, met zetel te 2430 Laakdal, Langvoort 33 en met ondernemingsnummer 0765.878.049. U kan ons als gebruiker contacteren met een e-mail naar info@V2construct.be of via bovenstaande adresgegevens.

De gebruiksvoorwaarden dienen samen gelezen te worden met andere voorwaarden toepasselijk op het gebruik van de Website, zoals onze privacy policy en onze cookie policy.

Uw gebruik van de Website houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Op onze Website informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u louter ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van uw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op de Website betrouwbare en regelmatig geüpdate vastgoedinformatie ter beschikking te stellen. Het betreft evenwel slechts een inspanningsverbintenis.

Wij zijn, in zoverre als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die in verband staat met het gebruik van de Website, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout in onze hoofde.

Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de Website

Hoewel wij ons inzetten om de Website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de Website te onderbreken om technische redenen of andere zonder enige motivering. Wij behouden ons eveneens het recht voor om onze diensten te beëindigen. Wij nemen de nodige maatregelen teneinde eventuele ongemakken ingevolge technische fouten te beperken, doch zijn niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische levering van onze diensten.

Toegangsverbod tot de Website

Wij behouden ons het recht voor eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de Website of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

  • die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
  • die op de één of andere manier de goede reputatie van de Website zou aantasten
  • die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van ons of van derden
  • die de Website zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Links naar andere websites

In bepaalde rubrieken bevat de Website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten en de merkenrechten, op alle teksten, afbeeldingen, films, geluiden, software en andere materialen op deze Website zijn onze exclusieve eigendom of de exclusieve eigendom van derden. Het ongeoorloofd gebruik van enige van de aangeboden informatie is ten strengste verboden. Je verwerft op geen enkele wijze enige intellectuele eigendomsrechten op de informatie opgenomen op de Website.

Door het gebruik van de Website verbind je jezelf er onder meer toe om:

  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de Website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of functionaliteiten minder efficiënt worden gemaakt;
  • de Website niet te gebruiken ten behoeve van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de Website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Wij behouden ons het recht voor om op te treden (daaronder inbegrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de gebruiksvoorwaarden door welke partij dan ook.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het gebruik van de Website valt onder het Belgisch recht en elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van het gebruik van de Website valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken dewelke bevoegd zijn voor het gebied waarbinnen wij onze maatschappelijke zetel hebben.