Privacyverklaring.

1.0 INLEIDING

1.1 Het belang van deze privacyverklaring 

V² construct BV, met maatschappelijke zetel te Laakdal, Langvoort 33 met ondernemingsnummer: 0765.878.049 ( hierna V²Construct” of “Wij”) hecht veel waarde en belang aan privacy en de veilige verwerking van de persoonsgegevens bij het gebruik van de website https://v2construct.be/ (hierna: de “Website”). Wij doen het nodige om de gegevens van onze klanten / leveranciers, alsook de bezoekers van onze Website te beschermen tegen fouten, lekken, verlies, onterechte toegangen en enige onrechtmatige verwerking.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook uitsluitend in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”) en de nationale uitvoeringsmaatregelen.

Met deze Privacyverklaring wil V²construct U als betrokkene, in de zin van de AVG, en als gebruiker van de Website  informeren over de verwerkingen en U afdoend informeren, o.a. over uw rechten als betrokkene.

Wij wensen je er op te wijzen dat de verstrekking van bepaalde verplicht aangegeven persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde betreft om onze diensten te kunnen leveren. Bij gebreke aan voormelde persoonsgegevens zullen de diensten niet of slechts gebrekkig aangeboden kunnen worden door ons.

Wij vragen waar nodig naar toestemming in vrije, ondubbelzinnige en specifieke zin voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingshandelingen.

Mogelijkerwijs is ons privacybeleid in de toekomst vatbaar voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen vermeld worden in onze Privacyverklaring. Het is uw plicht deze op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden en het voorwerp dienen uit te maken van een nieuwe toestemming, indien vereist.

1.2 Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke(n):

In het kader van deze Privacyverklaring dient V²construct beschouwd te worden als verwerkingsverantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken door gebruik te maken van onderstaande contactgegevens:

V²construct BV
2430 LAAKDAL
Langvoort 33
Ondernemingsnummer: 0765.878.049
E-mail: info@v2construct.be
Website: www.v2construct.be

V²construct bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Verwerker(s):

V²construct verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en je persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van V²construct en de AVG.

Deze verwerkers kunnen je steeds worden meegedeeld op verzoek.

1.3 Welke persoonsgegevens?

V²construct verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal V²construct in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in deze privacyverklaring.

Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die mogelijks worden verwerkt door uw gebruik kan U hier terugvinden:

 • Bij het aanvragen van informatie m.b.t. een bepaald project: persoonlijke en elektronische identificatiegegevens;
 • Bij het maken van een afspraak op één van de kantoren van V²construct, op verplaatsing of kijkwoning/appartement d.m.v. de doorverwijzing naar het contactformulier op de pagina “contact” van v2construct.be of andere project- of portaalsites: persoonlijke en elektronische identificatiegegevens of overige persoonsgegevens dewelke je verstrekt in je bericht;
 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief van V²construct persoonlijke en elektronische identificatiegegevens of overige persoonsgegevens dewelke je verstrekt in je inschrijving.
 • Bij het monitoren van uw gebruik van de Website: zie daartoe onze sectie “cookies”.
 • Na doorverwijzing via een portaalsite: persoonlijke en elektronische identificatiegegevens
 • Bij contactopname ivm meldingen, suggesties of klachten: persoonlijke en elektronische identificatiegegevens
 • Informatie en gegevens sollicitanten die reageren op vacatures of spontaan solliciteren: persoonlijke identificatiegegevens,  persoonlijke kenmerken, beroepsactiviteiten, academisch curriculum, vrijetijdsactiviteiten en interessen, beroepsbekwaamheid, professionele ervaring, huidige betrekking
 • Gegevens van klanten en leveranciers: persoonlijke, elektronische en financiële identificatiegegevens

1.4 Voor welke doeleinden?

V² construct verwerkt uw persoonsgegevens om U als gebruiker van de Website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring. Ook om de functionaliteiten van de Website correct en op intuïtieve wijze aan te bieden en waar nodig gepast te reageren op uw verzoeken.

De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via het gebruik van de Website gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden, meer bepaald om:

 • Ons toe te laten de verzochte informatie m.b.t. een bepaald project te verschaffen;
 • De gebruiker toe te laten een afspraak te maken en eventueel een kijkwoning te bezichtigen;
 • Ons toe te laten contact op te nemen naar aanleiding van uw specifiek verzoek via het contactformulier of via e-mail;
 • De gebruiker toe te laten zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief;
 • Het aanbieden en verbeteren van onze Website;
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/ criminele gedragingen;
 • Het connecteren, diagnosticeren en desgevallend individualiseren van het gebruik van de Website;
 • Contacteren en opvolging van leveranciers, klanten en nieuwe werknemers, … (boekhouding, marketing, ontwikkeling, acquisitie of andere afdelingen).

De gebruiker verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan V² construct en kan op die manier een zekere controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan V² construct beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

2.0 Rechten als betrokkene

2.1 Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens

V²construct verwerkt je persoonsgegevens enkel:

 • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
 • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
 • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
 • Op een juiste wijze;
 • In principe tijdens een periode gelijk aan vijf (5) jaar na de laatste activiteiten op de Website of vijf (5) jaar na uitvoering van de overeenkomst;
 • In gevallen door de wet bepaald, tijdens periode dewelke gelijk is aan de wettelijke bewaartermijn;
 • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging.

2.2 Recht op inzage

Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van V²construct uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die onnauwkeurig of onvolledig zijn, kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan ons. V² Construct zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na ontvangst van de aanvullende verklaring.

Indien je wenst jouw recht op inzage / rectificatie / wissing te gebruiken, zal V² Construct hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in je hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@v2construct.be.

2.3 Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar

Als Gebruiker heeft U het recht van V² construct een beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende elementen van toepassing is:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
 • De verwerking van V² construct blijkt onrechtmatig en U wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
 • V² construct heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch je hebt deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • V² construct dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen en dit gedurende deze periode.

U heeft bovendien te allen tijde het recht om vanwege de met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. V² construct staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij V² construct dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.

U hebt daarnaast het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit wanneer hieraan rechtsgevolgen zijn verbonden of zulk besluit U in aanzienlijke mate kan treffen.

Tot slot heeft U het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

Indien U wenst jouw recht op bezwaar / beperking van de verwerking te gebruiken, zal V² construct hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@v2construct.be.

2.4 Recht van gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de aan V²construct verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft U het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.

Indien U wenst jouw recht op gegevensoverdraagbaarheid te gebruiken, zal V²construct hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@v2construct.be.

2.5 Recht op vergetelheid

Telkens wanneer U V²construct terecht hebt verzocht om gegevens te rectificeren, te wissen of nog beperkt te verwerken zal V²construct elke ontvanger van deze persoonsgegevens hiervan in kennis stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning zou vergen. U kan ook steeds informatie ontvangen over deze ontvangers.

2.6 Recht op het intrekken van je toestemming / recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht om jouw toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórde intrekking daarvan onverlet. Daarnaast heeft U het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door V²construct bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Indien U wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal V²construct hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een mail naar: info@v2construct.be.

2.7 Recht op informatie / recht op transparantie

Bij de uitoefening van uw rechten zal V²construct steeds handelen in overeenstemming met de AVG en zodoende alle in de AVG vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke U in een eenvoudige taal zal ontvangen.

De termijnen voor het beantwoorden van uw verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van je verzoeken, verlengd worden. V²construct zal je daartoe binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

 1. VEILIGE VERWERKING

V² construct erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming.

Daardoor neemt V² construct gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Het kan gebeuren dat V²construct gegevens overdraagt naar servers buiten de EER of naar met V²construct verbonden ondernemingen. V²construct doet dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacy policy en zal waar nodig om uw toestemming verzoeken.

 1. COOKIES

Tijdens het gebruik van de Website kunnen zogenaamde “cookies” op je opslag worden geplaatst teneinde bepaalde keuzes van de terugkeren bezoeker te herinneren of om je bepaalde functionaliteiten aan te bieden.

Voor meer informatie verwijzen ze naar onze cookie policy, beschikbaar op de Website